ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อบ้านออนไลน์กสิกรไทย

1. ผลพิจารณาสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเบื้องต้นนี้ เป็นเพียงการคำนวณหาวงเงินกู้และจำนวนเงินผ่อนชำระในเบื้องต้นเท่านั้น (Pre-Screen) ซึ่งธนาคารจะพิจารณาตามข้อมูลที่ท่านได้กรอกลงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐาน โดยยังไม่ได้พิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ของท่านเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลเครดิตบูโร ราคาประเมินของหลักประกัน เป็นต้น รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านกรอกลงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิต และเปลี่ยนแปลงผลอนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้านในภายหลังได้ และหากปรากฏว่าข้อมูลที่แท้จริงของท่านไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้กรอกลงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ธนาคาร หรือมีเหตุการณ์ที่ธนาคารเห็นสมควร หรือมีเหตุอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์ และ/หรือ นโยบายของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอสินเชื่อของท่านได้เช่นกัน

2. ผลพิจารณาสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเบื้องต้นนี้ ท่านรับทราบว่า เป็นเพียงผลอนุมัติเบื้องต้น (Pre-Screen) โดยหากท่านประสงค์ขอสินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร ท่านต้องดำเนินการกรอกใบสมัครบริการสินเชื่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครดังกล่าว โดยท่านจะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการขอสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) กับธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร และ/หรือตามที่ธนาคารร้องขอ เพื่อให้ธนาคารทำการประเมินราคา และธนาคารจะพิจารณาอนุมัติเครดิตสินเชื่อบ้านให้แก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบรายได้ ภาระหนี้อื่น ๆ รวมทั้งราคาประเมิน ภายใต้มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

3. หากท่านมีความประสงค์จะยื่นเอกสารใบสมัครสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) ท่านสามารถนำ ผลพิจารณาสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเบื้องต้นนี้ พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้เริ่มทำรายการการอนุมัติสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเบื้องต้น หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องดำเนินการทำรายการใหม่

4. เมื่อท่านสมัครสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม หรือตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของท่าน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้จากบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด และไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ โดยท่านจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าวของธนาคารทั้งสิ้น

5. ท่านยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ หรือใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ สิทธิพิเศษอื่น ๆ ของธนาคาร และ/หรือบริษัทในเครือธนาคาร แก่ท่านได้

6. กรณีที่ท่านกรอกแบบฟอร์มพิจารณาสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเบื้องต้น ผ่านเว็บไซต์โครงการบ้านของกลุ่มบริษัทที่ธนาคารให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร หรือที่สำนักงานขายโครงการดังกล่าว ท่านยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลผลพิจารณาสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเบื้องต้นนี้ ให้ทางบริษัทดังกล่าวทราบด้วย

7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อบ้านกสิกรไทยออนไลน์ ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร นอกจากนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้