รายงานตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรก และแนวโน้มไตรมาส 2/2562

  

11/04/19แบบบ้านสวย

        ภาพรวมและการขยายตัวของตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรก สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association : THBA) รายงานภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศไตรมาสแรกปี 2562 พบว่า มูลค่าตลาดยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องและใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยคาดว่าเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการที่ประเทศไทยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และกลับสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและกล้าลงทุนเงินก้อนใหญ่ กับการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว สะท้อนได้จากปริมาณผู้บริโภคที่สนใจสร้างบ้านใหม่ที่เพิ่มขึ้น และตัวเลขยอดจองสร้างบ้านของสมาชิกสมาคมฯ ที่เติบโตในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาส 4/2561-ไตรมาส 1/2562) นอกจากนี้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านรายเล็กรายๆ ที่แข่งขันอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นชัดว่ามีจำนวนบ้านสั่งสร้างเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

บ้านขณะก่อสร้าง

        ปี 2562 สมาคมฯ ประเมินตลาด “บ้านสร้างเอง” มีมูลค่า 1.4-1.5 แสนล้านบาท โดยคาดว่ากลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านในนาม “บริษัทรับสร้างบ้าน” หรือ “ศูนย์รับสร้างบ้าน” น่าจะมีแชร์ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.6-1.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งในปีนี้พบว่าผู้ประกอบการที่แข่งขันอยู่ในตลาดรับสร้างบ้านมีความหลากหลายกว่าเดิม ทั้งในแง่ของจำนวนผู้เล่นในตลาด (Supply) ตำแหน่งทางการตลาด (Position) พื้นที่ให้บริการ (Place) ระดับราคาบ้าน (Price) ขีดความสามารถของธุรกิจ (Capability) โดยเฉพาะตลาดรับสร้างบ้านในภูมิภาคหรือต่างจังหวัด ได้แก่ ภาคอีสาน ที่มีผู้ประกอบการขนาดเล็กรายใหม่ๆ เกิดขึ้นและเข้ามาแข่งขันมากที่สุด รองลงมาคือตลาดรับสร้างบ้านภาคเหนือและภาคตะวันออก โดยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กรายใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะเน้นให้บริการรับสร้างบ้านในระดับราคา 1.5 ล้านบาท-ไม่เกิน 3 ล้านบาท และเลือกเจาะกลุ่มลูกค้าอายุ 30-35 ปี อาชีพข้าราชการ และค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเป็นหลัก ในขณะที่ระดับราคาบ้าน 3-10 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นตลาดหลักที่สำคัญของธุรกิจรับสร้างบ้าน พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายเดิมยังครองส่วนแบ่งตลาดได้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านชั้นนำ 3-4 ราย ที่ใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป สามารถกวาดแชร์ส่วนแบ่งบ้านระดับราคา 3-10 ล้านบาทได้มากกว่า 70% ของตลาดรวมกลุ่มราคานี้ เหตุผลเพราะ 1.ก่อสร้างได้แล้วเสร็จรวดเร็วกว่า และ 2.ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนได้ดีกว่า

สิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

        แนวโน้มและทิศทางตลาดรับสร้างบ้านครึ่งปีแรก สำหรับทิศทางตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 นี้ สมาคมฯ คาดการณ์ว่ากำลังซื้อผู้บริโภคมีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยปัจจัยสำคัญๆ เกิดจากประการแรก ผู้บริโภคมีความกังวลต่อการเมืองภายในประเทศและเศรษฐกิจในอนาคต ประการที่สอง การปรับตัวของตลาด ภายหลังจากขยายตัวต่อเนื่องมากว่า 6 เดือน และประการสุดท้าย การปรับตัวของผู้ประกอบการที่ลดการแข่งขันทางการตลาดลง โดยหันมาเพิ่มความระมัดระวังการบริหารต้นทุนมากขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงและค่าขนส่งมีที่มีผลต่อราคาบ้าน จึงมีแนวโน้มว่าราคาบ้านในช่วงไตรมาส 2 นี้อาจปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ดีการเข้ามาแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องก็เป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการไม่อาจปรับราคาบ้านได้ไม่ง่ายนัก ด้วยเพราะรายใหม่ๆ เกือบทุกรายจะเลือกใช้กลยุทธ์หั่นราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่ง เพื่อจะชิงแชร์และแข่งขันกับรายเดิม โดยเฉพาะการแข่งขันของตลาดรับสร้างบ้านในต่างจังหวัด ดังนั้นโอกาสและอำนาจต่อรองยังถือว่าผู้บริโภคมีความได้เปรียบในภาวะตลาดรับสร้างบ้านในปัจจุบัน

บรรยากาศการอบรม

        อย่างไรก็ตามสมาคมฯ ประเมินว่าปริมาณและมูลค่าตลาดรับสร้างบ้าน 6 เดือนแรกปีนี้น่าจะเติบโตได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเชื่อว่าจะมีแรงขับเคลื่อนจากนโยบายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งจะเริ่มผลักดันโครงการต่างๆ ให้เดินหน้าต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้น และเชื่อว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้ดีตามมา โดยเฉพาะนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า การยกระดับสินค้าเกษตร การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้แข็งแรงและแข่งขันได้ ภายใต้รูปแบบการค้าเสรีแบบไร้พรหมแดนในโลกยุคปัจจุบัน และการที่ประเทศไทยกลับสู่การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง มั่นใจว่าการถูกกีดกันทางการค้าและการเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศก็จะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งมั่นใจจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น