สิ้นปีเปิดใช้ ถนน-อุโมงค์โซนตะวันออก รับมือรถติด-ตอกเข็มสายสีเหลือง

  

25/07/18หลังโหมตอกเข็มมานานหลายปี แต่ด้วยปัญหาอุปสรรคทำให้โครงการก่อสร้างของ "กทม.- กรุงเทพมหาคร" ล่าช้าจากแผนงาน 
ล่าสุด "จักกพันธุ์ ผิวงาม" รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกาะติด 3 โครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออกให้เสร็จ
โดยเร็ว หวังช่วยบรรเทาการจราจรช่วง "รฟม.-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย" ลุยสร้าง โมโนเรลสายสีเหลือง
ลาดพร้าว-สำโรง

ทางลอดพัฒนาการเสร็จ ต.ค.นี้
เริ่มจาก "ทางลอดถนนพัฒนาการรามคำแหง-ถาวรธวัช" งานก่อสร้างออกสตาร์ต 21 เม.ย. 2559 แต่ติดปัญหาและอุปสรรคบาง
ประการ รวมทั้งเซ็นสัญญาร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ล่าช้า ทำให้ผู้รับเหมาขอขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้น
สุดวันที่ 10 เม.ย.เป็นวันที่ 11 ต.ค. 2561

ขณะนี้คืบหน้า 47.57% ก่อสร้างเป็นทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 10.80 เมตร ยาว 940 เมตร ช่วงที่มีหลังคาทาง
ลอดความยาว 386.20 เมตร รวมระยะทาง 1,250 เมตร

จากผลงานที่พลาดเป้า "รองผู้ว่าฯ กทม." สั่งให้สำนักการโยธาติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะ ผู้รับจ้างปรับแผนการ
ทำงานและเพิ่มคนงาน เพื่อให้เสร็จเร็วขึ้น คาดว่าจะเปิดใช้งานได้เดือน ต.ค.นี้

พร้อมกับเร่งปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ธ.ค. 2561 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดจุดตัดถนน
บริเวณทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนใกล้เคียงให้คล่อง
ตัว ยิ่งขึ้น

ธ.ค.เปิดศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
ถัดมาโครงการก่อสร้าง "ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า" เป็นถนนตัดใหม่ 6 จราจร เชื่อมโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-
ตะวันออกของกรุงเทพฯ มีจุดเริ่มต้นแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา พร้อม
อุโมงค์ทางลอดที่แยกถนนกรุงเทพกรีฑา 7 แล้วข้ามวงแหวนรอบนอกตะวันออกไปสิ้นสุดที่แยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้า
คุณทหาร ระยะทาง 12 กม.

ปัจจุบัน กทม.เปิดใช้งานแล้วบางส่วนวันที่ 28 ก.พ. 2561 ยังเหลือช่วงที่ 2 จากคลองหัวหมาก-คลองลำสาลี ขณะนี้ก่อสร้าง
อุโมงค์ทางลอดถนนกรุงเทพกรีฑา มีความคืบหน้า 70.20% ส่วนช่วงที่ 5 บริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก ก่อสร้างทางยก
ระดับ 6 ช่องจราจร มีผลงานคืบหน้า 43.25% โดยเร่งสร้างให้แล้วเสร็จเปิดใช้เต็มรูปแบบ วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เพื่อบรรเทาการ
จราจรพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง ลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง

ลุยขยายถนนคุ้มเกล้า
สุดท้ายโครงการก่อสร้าง "ปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า" เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพถนนเดิมให้รองรับปริมาณการจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวัน
ออกของกรุงเทพฯที่เพิ่มมากขึ้น งานก่อสร้างเริ่มต้นสัญญาวันที่ 9 ต.ค. 2560 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน โดยปรับปรุงเป็นถนน
คอนกรีต 4 ช่องจราจร จากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเจ้าคุณทหาร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ 2 ช่องจราจร จากถนนเจ้าคุณทหาร 
ถึงถนนเลียบมอเตอร์เวย์ ในพื้นที่เขตลาดกระบังและมีนบุรี 9.4 กม.

ทั้งนี้ มีบางช่วงไม่เป็นตามรูปแบบก่อสร้าง สำนักการโยธาจะเวนคืนเพิ่มเติม ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้า 17.25% ในช่วงถนนเจ้า
คุณทหารถึงถนนเลียบมอเตอร์เวย์ 2.8 กม. เริ่มดำเนินงานทรายถมคันทาง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานเดือน ธ.ค.นี้
เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพถนนในแนวเหนือ-ใต้ตามแนวถนน คุ้มเกล้า เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก จากถนนสุวิ
นทวงศ์ และมอเตอร์เวย์ ช่วยบรรเทาการจราจรพื้นที่เขตมีนบุรี ลาดกระบัง และใกล้เคียง

นายจักกพันธุ์ยังย้ำว่า ระบบการจราจรในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแนวเหนือ-ใต้ ส่วนแนวตะวันออก-ตะวันตกยังมีเส้นทาง
คมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการก่อสร้างดังกล่าวจึงเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้กับประชาชนที่
เดินทางจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯได้รวดเร็ว และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และ
สนามบินสุวรรณภูมิต่อไปในอนาคต