พลัสเปิดกลยุทธ์รุกธุรกิจ Sole Agent ตั้งเป้ารับบริหารโครงการค่า2หมื่นล้าน

  

24/07/18++นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารสินทรัพย์ บริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ Sole 
Agent ในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดระดับบนที่ ไม่ได้ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัวในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งที่ผ่านมาพลัสฯ ได้วางกลยุทธ์โดยเข้ามีไปส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์ขยายตลาดไปสู่โครงการ
ระดับบนมากขึ้น ตามทิศทางการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามทิศทางตลาดที่ผู้ประกอบ การหันมาลงทุนพัฒนาโครงการระดับบน
มากขึ้นหรือกลุ่ม B ราคา 1.3-1.6 แสนบาท/ตร.ม. ราคา หรือราคายูนิตละ 5-8 ล้านบาท และ B+ ระดับ ราคา 
1.6-2 แสนบาท/ตร.ม. ราคายูนิตละ 8 ล้านบาทขึ้นไป จากเดิมที่เน้นตลาดต่ำกว่า 5 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานของ พลัสฯ หลังจากนี้จะมุ่งเน้นผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ 40% กลุ่มบริษัทมหาชน 30% และกลุ่มทุนต่างชาติ 30% ซึ่งพลัสฯ โดยวางแผนระยะ3 ปี นับตั้งแต่ปี 2560 ในการ
เป็นพันธมิตรธุรกิจร่วมกับลูกค้า เข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่างานขาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่น
ใหม่ที่ให้พลัสฯ เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการวางแผนพัฒนาโครงการ การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
ทำเลโครงการ การสร้างแบรนด์ รวมถึงงานพัฒนาสินค้า การออกแบบ การนำฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อ
ให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้

นอกจากนี้ พลัสฯ ยังมีจุดแข็งด้าน Big Data โดยนำฐานข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่จำนวนมากมาช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์
ทางธุรกิจและงานขายให้เหมาะสมกับกุล่มลูกค้า ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก ในหลายโครงการ 
อาทิ โครงการคอนโดมิเนียม ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน ของกลุ่มบริษัทเอ็นริช, โครงการคอนโดมิเนียมโมนีค สุขุมวิท 
64 บริษัท ซันเคียวโฮม และเคฮัง เรียลเอสเตท กลุ่มทุนจากประเทศญี่ปุ่น, โครงการซีเอกมัย และล่าสุดโครงการ
คอนเนอร์ ราชเทวี ของเดอะครีเอเตอร์ส เอชคิว ซึ่งปีนี้กลุ่มลูกค้าเก่าที่เปิดขายโครงการใหม่ยังให้พลัสฯเป็นผู้บริหารงาน
ขายและวางกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทตั้งเป้ารับบริหารโครงการในปี 2561 จำนวน 16 โครงการ มูลค่า 20,000 ล้านบาท เติบโต 25% จากปีที่ผ่าน
มา ที่รับบริหาร 13 โครงการ มูลค่า 16,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารวม 13 โครงการ มูลค่าโครงการ 15,000 ล้าน
บาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการใหม่ 10 โครงการมูลค่า 9,600 ล้านสบาท และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะสามารถรับ
บริหารงานโครงการได้อีก 3 โครงการมูลค่า 4,500 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจา