ไนท์แฟรงค์ฯ ชี้ 5 แนวคิดกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่สำนักงานในอนาคต

  

20/03/19เรียบเรียงข้อมูลโดย https://www.home.co.th/

ไนท์แฟรงค์ฯ เผย 5 แนวคิดที่จะกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่สำนักงานในอนาคตทั่วทุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโลก แต่ละแนวคิดจะมีอิทธิพลอย่างสูง แต่เมื่อพิจารณารวมกันทั้ง 5 แนวคิดจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับการใช้พื้นที่สำนักงาน1. แรงผลักดันด้านผลิตภาพ
อสังหาฯ กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมุ่งไปที่ประสิทธิผลมากกว่าต้นทุนที่ประหยัด อสังหาฯ นั้นมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การเพิ่มความแออัดในการใช้พื้นที่เพื่อประหยัดต้นทุนทั้งมวล เพราะแนวทางนี้มักจะขัดขวางต่อการเพิ่มผลิตภาพ ในทางกลับกัน จุดมุ่งหมายในการเพิ่มผลิตภาพจะเน้นไปที่การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างพนักงานกับพื้นที่สำนักงาน ด้วยการลงทุนและการก่อให้เกิดพื้นที่ทำงานที่เพียบพร้อมด้วยบริการที่เกื้อกูลระหว่างกัน

2. กระแสคลื่นเทคโนโลยี่ลูกต่อไป = รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ = ความต้องการพื้นที่สำนักงานในรูปแบบใหม่
กระแสคลื่นทางเทคโนโลยี่ลูกต่อไป อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และการทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วยเครื่องจักร จะก่อให้เกิดช่วงเวลาการปรับตัวอย่างรวดเร็วของการจัดองค์กรและวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในอนาคต ภาระหน้าที่และทำเลที่ตั้งของสถานที่ทำงานจะมีการจัดเสียใหม่ ทั้งจำนวนพนักงานและคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับธุรกิจเหล่านี้ จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร เพื่อให้เกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจให้สูงขึ้น ที่สำคัญคือจะช่วยก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมสำหรับความต้องการพื้นที่สำนักงานในตลาดอสังหาฯ ทั่วโลก

3. ธรรมนูญหรือกฎเกณฑ์หลักขององค์กรที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
ธุรกิจต่างหันเข้าหาความชำนาญงานที่แปลกใหม่ไปจากรูปแบบเดิมๆ ห่วงโซ่ของอุปทานก็จะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ในขณะเดียวกันกำลังแรงงานที่เริ่มประกอบด้วยคนหลายรุ่นและหลายเชื้อชาติ ทำให้โครงสร้างด้านกำลังแรงงานของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบหลายด้านต่อสถานที่ทำงาน เช่น มันอาจจะช่วยให้เพิ่มความจำเป็นที่จะต้องสร้างสถานที่ทำงานที่คล่องตัวและสอดประสานกัน เพื่อปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้ดีขึ้น

4. พื้นที่สำนักงานในลักษณะของบริการ จะกลายเป็นบรรทัดฐานของอุปสงค์หรือความต้องการ
พื้นที่สำนักงานกำลังกลายเป็นบริการทางธุรกิจที่มีความคล่องตัว ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตมากกว่าจะเป็นแค่พื้นที่ที่ตายตัวและเป็นภาระทางการเงินสำหรับผู้ใช้พื้นที่ การจัดตำแหน่งทางความคิดเสียใหม่เช่นนี้จะเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้พื้นที่และจะกลายบรรทัดฐานของอุปสงค์ เจ้าของอาคารสำนักงานจึงยอมรับเอาแนวทางการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยต้องทำอะไรให้มากไปกว่าแค่การออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ และมุ่งไปสู่การให้บริการที่อ่อนโยน ความเป็นชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดี

5. การเคลื่อนที่อย่างคล่องตัวและการควบรวมกิจการ จะเป็นกิจกรรมหลักของผู้ใช้พื้นที่สำนักงาน
เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของการควบรวมกิจการ และการแสวงหาคนเก่งมีความเข้มข้นขึ้น พอร์ตโฟลิโอของพื้นที่สำนักงานของผู้ใช้พื้นที่จะประกอบด้วยพื้นที่ในตลาดหลักและตลาดรองที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนโดยจะมีการเคลื่อนย้ายให้สถานที่ทำงานเข้าไปหาแหล่งของคนเก่ง เรากำลังอยู่ในยุคใหม่ของการเคลื่อนตัวของผู้ใช้พื้นที่สำนักงานที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความซับซ้อนเพิ่มขึ้นให้เกิดแก่พอร์ตโฟลิโอของอสังหาฯ ของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายกลุ่มของอุปสงค์หรือความต้องการให้เกิดแก่ตลาดอสังหาฯ ไปทั่วโลกด้วย

เมื่อกล่าวโดยสรุป แนวโน้ม 5 ประการนี้จะกำหนดอนาคตของพื้นที่ทำงานในโลกนี้ว่า ควรจะเป็นอะไร ที่ไหน อย่างไร ทำไม และจะกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่สำนักงานของท่าน ด้วยการนำเสนอกรณีศึกษาที่เด่นๆ ในระดับโลก และการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านอสังหาฯ ทั่วโลกจะทำให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบพื้นที่สำนักงานในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป


ภาพโดย : https://www.home.co.th/hometips/
ที่มา : https://www.home.co.th/hometips/
ลิงค์ข้อมูล : https://www.home.co.th/hometips/detail/94270