ลักษณะเด่นของบริการ

 • สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้ จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน

 • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ๆ

 • ก่อให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็น เงินกู้ หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้

 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 15 ปีรายละเอียดและเงื่อนไข


ระยะเวลาการกู้

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี


คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี
 • การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้กู้และผู้กู้ร่วม

  - กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อน ชำระทั้งหมดไม่เกิน 60 ปี
  - กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการ ผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 65 ปี

 • อายุงานของผู้ขอกู้

  - ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปี ต้องมี ประวัติการทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี
  - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็น หลัก ทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่มีการกู้ร่วมผู้กู้ร่วมจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย
 • จำนวนผู้กู้รวมกันไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ(ยกเว้นคู่สมรส ไม่จดทะเบียน)


วงเงินกู้

หลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)
ประเภทการกู้ สัดส่วนวงเงินกู้สูงสุดต่อราคาประเมิน วงเงินสูงสุด
เงินกู้ (Loan) ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
*กรณีห้องชุดไม่เกิน 75% ของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้านบาท
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลัก ประกัน(สำหรับทุกประเภทหลักประกัน) 5 ล้านบาท
เงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Loan + O/D) วงเงินรวมกันได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้านบาท
*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

หลักประกันตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)
ประเภทการกู้ สัดส่วนวงเงินกู้สูงสุดต่อราคาประเมิน วงเงินสูงสุด
เงินกู้ (Loan) ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน(สำหรับทุกประเภทหลักประกัน) 10 ล้านบาท
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับทุกประเภทหลักประกัน) 5 ล้านบาท
เงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Loan + O/D) วงเงินรวมกันได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้านบาท
*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
กำหนดวงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท


ประเภทสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย


อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)  
เงินกู้ (Loan) คิดอัตรา MRR - 0.50%  
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) คิดอัตรา MRR + 1.00%  

หมายเหตุ : สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน ราคา คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 0 2888 8888


 • หลักประกัน

  • หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นประกันสำหรับบริการนี้ ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท) ไม่รับหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า
  • ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารในครั้งนี้ โดยเป็นการใช้เพื่อการอยู่อาศัย มิใช่เพื่อเป็นการให้เช่า
  • สภาพหลักประกันเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
  • หากอายุของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเกินกว่า 25 ปี นับจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์ถึงวันที่ขอวงเงิน สามารถผ่อนผันได้หากหลักทรัพย์อยู่ในสภาพดี มีการบำรุงรักษาที่ดี โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินราคา
  • ผู้ขอกู้จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสในการทำนิติกรรมสัญญาและจดทะเบียนจำนองหลักประกัน


  เอกสารประกอบคำขอกู้

  เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส
  1. แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส ของผู้กู้หลัก/ร่วม)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
  5. กรณีสมรสจดทะเบียน : สำเนาทะเบียนสมรส
     กรณีสมรสไม่จดทะเบียน :  หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนา ทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร
     กรณีหม้าย :   ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือ ใบมรณะบัตร

  เอกสารด้านการเงิน ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส
  กรณีผู้มีรายได้ประจำ เช่น
  • พนักงานรับจ้าง(พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือรับราชการ ยื่นเอกสาร ดังนี้

   - สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
   - หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ/หรือ
   - เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง


  • กรณีข้าราชการบำนาญ ยื่นเอกสาร ดังนี้

   - บัตรรับเงินบำนาญ หรือ
   - ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชี แต่ละเดือน

   หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
  • 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
   กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
  • Bank Statement อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (ในนามส่วนบุคคล หรือกิจการ)
  • และเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ เช่น Cash Flow ที่ระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการทีมขึ้นไปรับรองความถูกต้อง


  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น
  นักร้อง นักแสดง และนายหน้า ขายประกัน ขายตรง ยื่นเอกสาร ดังนี้
  - เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
  - 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา


  เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้

  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ประกอบการ)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ /หนังสือ บริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด)
  • บัตรประจำตัววิชาชีพ/หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (กรณีประกอบอาชีพ อิสระ)
  • งบการเงินปีล่าสุด (เฉพาะกรณีต้องการนำรายได้ของกิจการมาประกอบการพิจารณา)


  เอกสารด้านหลักทรัพย์

  • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3/ นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
  • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

  • เอกสารเพิ่มเติม กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance):

   หลักประกันที่นำมา Refinance ต้องเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทเดียวกันกับสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์เท่านั้น
  • หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมหรือใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1ปี
  • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
  • สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม