ลักษณะเด่นของบริการ

 • สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน
 • ก่อให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 15 ปี

รายละเอียดและเงื่อนไข


ระยะเวลาการกู้

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี (สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี)


คุณสมบัติผู้ขอกู้

  1. เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
  3. การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้ขอกู้และผู้ขอกู้ร่วม
  - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุผู้กู้เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี
  - กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุผู้กู้เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 65 ปี
  4. อายุงานของผู้ขอกู้
  - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  - กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  6. ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่มีการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย
  7. จำนวนผู้กู้รวมกันไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)


วงเงินกู้

• หลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)

ประเภทการกู้
สัดส่วนวงเงินกู้สูงสุดต่อราคาประเมิน
วงเงินสูงสุด
เงินกู้ (Loan)
ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน *กรณีห้องชุดไม่เกิน 75% ของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้านบาท
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับทุกประเภทหลักประกัน)
5 ล้านบาท
เงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเงินเกินบัญชี(Loan + O/D)
วงเงินรวมกันได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน *กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้านบาท*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

• หลักประกันตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)

ประเภทการกู้
สัดส่วนวงเงินกู้สูงสุดต่อราคาประเมิน
วงเงินสูงสุด
เงินกู้ (Loan)
ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับทุกประเภทหลักประกัน)
10 ล้านบาท
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน(สำหรับทุกประเภทหลักประกัน)
5 ล้านบาท
เงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเงินเกินบัญชี(Loan + O/D)
วงเงินรวมกันได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน *กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้านบาท*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

• กำหนดวงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
• กรณีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดิน กำหนดให้ส่วนของที่ดินมีเนื้อที่สูงสุดไม่เกิน 10 ไร่


อัตราดอกเบี้ย


ประเภทสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย
อัตราดอกเบี้ย(ตลอดอายุสัญญา)
เงินกู้ (Loan)
คิดอัตรา MRR - 0.50%
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
คิดอัตรา MRR + 1.00%


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล เป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 02-8888888


หลักประกัน

 • หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นประกันสำหรับบริการนี้ ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท) ไม่รับหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า
 • ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารในครั้งนี้ โดยเป็นการใช้เพื่อการอยู่อาศัย มิใช่เพื่อเป็นการให้เช่า
 • สภาพหลักประกันเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
 • หากอายุของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเกินกว่า 25 ปี นับจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์ถึงวันที่ขอวงเงิน สามารถผ่อนผันได้หากหลักทรัพย์อยู่ในสภาพดี มีการบำรุงรักษาที่ดี โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินราคา
 • ผู้ขอกู้จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสในการทำนิติกรรมสัญญาและจดทะเบียนจำนองหลักประกัน