ลักษณะเด่นของบริการ

 • เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น และมีอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

 • เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคาร พาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่ อาศัยจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน
รายละเอียดและเงื่อนไข


คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 3. - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  - กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 4. อายุงาน
  - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 5. ผู้กู้ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 6. มีจำนวนผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ


เงื่อนไข

 1. วงเงินให้กู้สูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
 2. กรณีห้องชุดต้องมีระดับราคาขายตั้งแต่ห้องละ 500,000 บาทขึ้นไป วงเงินให้กู้สูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดกำหนด ดังนี้
  - ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ลบ. กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี
  - ราคาซื้อขายตั้งแต่ 1.0 ลบ.ขึ้นไป กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
 3. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าปลูกสร้าง และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
 4. ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินส่วนที่ต่อเติม และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินบ้านและที่ดิน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 5. รับโอนลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ธนาคารกำหนดเงื่อนไขการกู้และอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนและกลุ่มลูกค้า Refinance โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ K-Home Loan Delivery 02-8888888 กด 887
 6. หลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับที่อยู่อาศัยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
  - กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย (ที่อยู่อาศัยทุกประเภท)
  - กรณีที่หลักประกันเป็นห้องชุด ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย
  - กรณีที่หลักประกันเป็นบ้านแนวราบ ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษมีให้เลือก 7 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก 2.95%
แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.85%
แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5.50%
แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MRR - 4.95%
แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MRR - 2.90%
แบบที่ 6 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก MRR - 2.20%
แบบที่ 7 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษตลอดอายุสัญญา MRR - 1.60%

หมายเหตุ
- สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 - 6 หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 0.75% จนสิ้นสุดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
- สำหรับหลักประกันที่เป็นอาคารพาณิชย์ กำหนดให้เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยได้เฉพาะแบบที่ 1 - 6 เท่านั้น
- สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษ ซึ่งอ้างอิงตามรายได้ (อาชีพทั่วไป) ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพพิเศษ (แพทย์ / ทันตแพทย์ / เภสัชกร / นักบินพาณิชย์ / ผู้พิพากษา / อัยการ) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ K-Home Loan Delivery 02-8888888 กด 887

เงื่อนไขพิเศษ ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25% ในช่วงปีแรก หากปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไข รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25%
- รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.25% กรณีสมัครประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม* และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
- รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.12% กรณีลูกค้าทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน นอกเหนือเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)
5 ปี
10 ปี
15 ปี
20 ปี
25 ปี
30 ปี
แบบที่1
5.32%
5.97%
6.20%
6.31%
6.36%
6.40%
แบบที่2
5.49%
6.01%
6.22%
6.32%
6.37%
6.41%
แบบที่3
5.67%
6.07%
6.25%
6.34%
6.39%
6.42%
แบบที่4
5.21%
5.90%
6.15%
6.26%
6.33%
6.37%
แบบที่5
5.40%
5.96%
6.17%
6.28%
6.34%
6.38%
แบบที่6
5.60%
6.02%
6.21%
6.31%
6.36%
6.40%
แบบที่7
6.02%
6.02%
6.02%
6.02%
6.02%
6.02%


หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคานวณเท่านั้น ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ ลูกค้าแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคาร


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

      •  ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน ราคา คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      •  สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 0 2888 8888


ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้

        ประมาณ 7 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)


เอกสารประกอบคำขอกู้

        ดูเอกสารประกอบคำขอกู้ >> http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Loans/KHomeLoan/Documents/Checklist_26-6-58.pdf