ผ่อนดาวน์หมดแต่คอนโดฯยังไม่สร้าง ทำอย่างไร

ผ่อนดาวน์คอนโดฯ มาจะครบ 20 งวดแล้วแต่โครงการยังไม่สร้างเลย เตรียมย้ายเข้าอยู่มานานมากแล้ว เปลี่ยนห้อง เช่าไป 2 รอบก็ยังไม่มีวี่แววว่าคอนโดฯ จะ สร้าง จะทำยังไงดีครับ
ในกรณีแบบนี้ผู้ซื้อควรมีหนังสือ แจ้งไปยังผู้ขายให้ดำเนินการ ก่อสร้าง และสามารถหยุดชำระเงินดาวน์ไว้ ก่อนได้จนกว่างานก่อสร้างจะมีความคืบหน้า หรือแล้วเสร็จ เพราะตามแนวทางของสัญญา ซื้อขายหากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ไม่ส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา ผู้ซื้อมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้ซื้อได้ ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนจากเจ้าของโครงการ พร้อมดอกเบี้ยปรับในอัตราเดียวกับเบี้ยปรับ ที่เจ้าของโครงการกำหนดสำหรับกรณีที่ผู้ ซื้อผิดนัดชำระ หรือหากผู้ซื้อไม่ต้องการใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา เจ้าของโครงการต้อง ยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 0.01% ของราคา หอ้ งชุดทีจ่ ะซื้อขาย แตร่ วมกันแลว้ ต้องไมเ่ กิน 10% ของราคาห้องชุด