ลักษณะเด่นของบริการ

 • เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น และมีอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

 • เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคาร พาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่ อาศัยจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน
รายละเอียดและเงื่อนไข


อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรายได้ประจำสำหรับเจ้าของกิจการหมายเหตุ
• อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 13 ก.ค. 61
รับเพิ่ม ส่วนลดดอกเบี้ยปีแรก
ลูกค้าที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ของวงเงินสินเชื่อบ้าน และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยปีแรกอีก 0.25%
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สาหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
• อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 7.12% ต่อปี (อัตราแบบลดต้นลดดอก) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
• อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate “MRR”) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของ ธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร

ดูรายละเอียด >>


เงื่อนไข


• วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 13 ก.ค. 61
• วงเงินสินเชื่อ 100% คิดจากวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รวมกับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย
• วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
• ลูกค้าสามารถกู้เพิ่มสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายบ้านและเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อบ้านแล้วไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
• อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยในอัตราเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี (อัตราแบบลดต้นลดดอก)
• หากหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
• กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
• กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
• ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 3. - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  - กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 4. อายุงาน
  - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 5. ผู้กู้ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 6. มีจำนวนผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย


      •  ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนิน การประเมิน ราคา คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      •  สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 0 2888 8888